Przedmiotem petycji jest protest grupy mieszkańców Szczecinka - Rodziców dzieci uczęszczających do żłobków przeciw zmniejszeniu dotacji celowej dla żłobków o 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Miasta Szczecinek. Sprawa dotyczy zmiany uchwały ustalającej wysokość i zasady oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów na terenie Miasta Szczecinek.

Data złożenia petycji w UM: 08 Stycznia 2021r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana: brak

Wnoszący petycję: Mieszkańcy Szczecinka (Rodzice dzieci uczęszczających do żłobków).

Odpowiedź:

 Przedmiotem petycji jest protest grupy mieszkańców Szczecinka - Rodziców dzieci uczęszczających do żłobków, przeciw zmniejszeniu dotacji celowej dla żłobków o 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Miasta Szczecinek.

 Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. (Dz. U. z 2018r. poz. 870) petycja powinna zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, a w przypadku gdy wnoszącym jest grupa mieszkańców należy wskazać osobę reprezentującą podmioty wnoszące petycję oraz wskazanie miejsca zamieszkania lub siedzibę wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji. Wniesione pismo nie zawiera wyżej wskazanych danych, zatem zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy petycja pozostaje bez rozpatrzenia.