Przedmiotem petycji jest podniesienie dotacji dla dzieci objętych opieką w przedszkolach niepublicznych Miasta Szczecinka do wysokości stawki przyznanej na porównywalnym obszarze i pod względem ilości mieszkańców.

Data złożenia petycji w UM:  21 Października 2019r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana:  brak

Wnoszący petycję: Rodzice Przedszkolaków i zatroskani Mieszkańcy Miasta

 

Odpowiedź:

 

Wniesiono petycję dotyczącą podniesienie dotacji dla dzieci objętych opieką w przedszkolach niepublicznych Miasta Szczecinka do wysokości stawki przyznanej na porównywalnym obszarze i pod względem ilości mieszkańców. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) petycja powinna zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, a w przypadku gdy wnoszącym jest grupa mieszkańców należy wskazać osobę reprezentującą podmioty wnoszące petycję oraz wskazanie miejsca zamieszkania lub siedzibę wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji. Wniesione pismo nie zawiera wyżej wskazanych danych, zatem zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy petycja pozostaje bez rozpatrzenia.