Przedmiotem petycji jest przywrócenie wycofanych kursów komunikacji miejskiej do dzielnicy Świątki.

 Data złożenia petycji w UM:  13 Września 2019r.

W przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana:: brak

Wnoszący petycję: Mieszkańcy dzielnicy Świątki w Szczecinku

 

Odpowiedź:

 

Wniesiono petycję dotyczącą przywrócenie wycofanych kursów komunikacji miejskiej do dzielnicy Świątki. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) petycja powinna zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, a w przypadku gdy wnoszącym jest grupa mieszkańców należy wskazać osobę reprezentującą podmioty wnoszące petycję oraz wskazanie miejsca zamieszkania lub siedzibę wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji. Wniesione pismo nie zawiera wyżej wskazanych danych, zatem zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy petycja pozostaje bez rozpatrzenia.