OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Szczecinek w 2019 roku na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

 

I. Podstawa prawna:

Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli i sposobu rozliczenia dotacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3424).

 

II.       Planowana kwota dotacji:

W budżecie Miasta Szczecinek w 2019 roku przewidziano możliwość udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się na terenie Miasta Szczecinek, w kwocie będącej iloczynem liczby działek na terenie ROD oraz kwoty 20,00 zł.

 

III.      Wniosek o udzielenie dotacji:

1)       Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/111/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 czerwca 2019 r.

2)       Wzór wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej www.bip.szczecinek.pl

3)       Do wniosku należy dołączyć:

-         statut;

-         aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu uprawnionego oraz osób go reprezentujących,

-         dokument potwierdzający prawo do użytkowania nieruchomości, na której prowadzony jest ROD,

-         oświadczenie o liczbie działek na terenie ROD.

Załączniki, o których mowa powyżej, będące kopią wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby podpisujące wniosek.

 

IV.     Termin, miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 16 sierpnia 2019 r. do godziny 13.30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, plac Wolności 13 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek.

 

V. Tryb i termin rozpatrywania wniosków:

1)     Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek.

2)     W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych Wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia bądź uzupełnienia w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania.

3)     Wniosek, którego braki lub wady nie zostaną usunięte we wskazanym zakresie i terminie, a także złożony po terminie, o którym mowa w pkt. IV, pozostaje bez rozpatrzenia.

 

VI. Informacje dodatkowe:

1)       Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

2)       Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy o udzieleniu dotacji.

3)       Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu wg wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szczecinek na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

4)       Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.