Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza nabór propozycji projektów

w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

  

Nabór projektów trwa od 3 do 14 czerwca 2019 r.

 

 • Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny w formie elektronicznej pod adresem www.szczecinek.budzet-obywatelski.org oraz w formie papierowej - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.
 •   Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Szczecinka. Gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia, do projektu należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego.
 •   Każda osoba może złożyć maksymalnie dwa projekty.
 •   Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez
  20 mieszkańców Szczecinka. Każdy mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną ilość projektów.
 •   Projekt powinien mieścić się w zakresie zadań własnych Miasta i być możliwy do zrealizowania w roku 2019.
 •   Szacunkowy koszt realizacji zgłaszanego projektu musi się zawierać w przedziale od 20 000,00 zł 
  do 200 000,00 zł.
 •   Formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach:

1) wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, 78-400 Szczecinek,
pl. Wolności 13, z adnotacją na kopercie "Budżet obywatelski na rok 2019";

2) złożyć bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, Pl. Wolności 13;
78-400 Szczecinek,

3) wysłać drogą elektroniczną na adres: bosz@um.szczecinek.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki
w postaci skanów oryginałów dokumentów.