Podstawa prawna:
Podstawa prawna: -art. 45 ust 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r. poz. 510), -art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735), ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 1546).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   wniosek o wydanie zaświadczenia .

   

2.   Do wglądu:

·      ważny dokument potwierdzający tożsamość,

·      w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany dokument 
potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna,

    wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna,

    umowa najmu lub orzeczenie sądu) . 

OPŁATY:

Opłata Skarbowa:

 

     ·       za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych

          w lokalu  - 17,00 zł.

      ·       opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

 

Opłatę skarbową wnosi się na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 - Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.  

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 002 (parter).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po złożeniu podania - zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż

w terminie siedmiu dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 002, tel. 94 37 141 63.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.