Burmistrz Miasta Szczecinek
ogłasza

 nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym odrębnie do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Miasta Szczecinek

I. Uprawnieni wnioskodawcy:

1.        W naborze może uczestniczyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

2.   Wnioskodawcy, o którym mowa w ust.1, będącemu przedsiębiorcą może być przyznana dotacja stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z dnia grudnia 2013 r.).

II. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Miasta Szczecinek na rok 2019 : 20.000 zł

III. Dotacja może być przyznana na finansowanie nakładów określonych w art. 77 ustawy z  dnia  23  lipca  2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

IV. Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji podejmuje na wniosek Burmistrza Miasta Szczecinek Rada Miasta Szczecinek w drodze uchwały. Od decyzji Rady Miasta nie przysługuje tryb odwoławczy. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację, a Miastem Szczecinek.

V.  Zasady i tryb przyznawania  dotacji określa uchwała nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na terenie Miasta Szczecinek, dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.szczecinek.pl.

VI.  Wymagania formalne:

1. Podstawą udziału w naborze jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym odrębnie do rejestru zabytków, położonym lub znajdującym się na terenie Miasta Szczecinek. Do wniosku o udzielenie dotacji załącza się załączniki zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 uchwały.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron (nie bindować).

VII. Miejsce i termin składania wniosków:

1.        Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie  przy  zabytku” należy składać – do dnia 04.03.2019 r. w Urzędzie Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek – Biuro Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu).

2.        Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Szczecinek 30.01.2019 r.