Kierowniik USC: Beata Bednarska

Telefon: 94 37 140 88, pokój nr 016

 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

1)   realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym:

a)   sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego oraz prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;

b)   przyjmowanie oświadczeń o:

-        wstąpieniu w związek małżeński;

-        uznaniu ojcostwa;

-        zmianie imienia (imion) bądź nazwiska dziecka;

-        powrotu osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska;

c)    wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego;

d)   rejestracja uznań w rejestrze stanu cywilnego;

e)   wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu wyczekiwania;

f)    transkrypcja i odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego;

g)   rejestracja urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane;

h)   prostowanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego;

i)     aktualizacja rejestru stanu cywilnego;

2)  aktualizacja danych zawartych w rejestrze PESEL;

3)  wydawanie decyzji administracyjnych dot. zmiany imienia i nazwiska;

4)  przygotowywanie wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz organizacja uroczystości związanych z ich wręczeniem.