Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z pózn. zm.) oraz art. 22 ust. 1d ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2203, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) oraz uchwały nr LIV/471/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2021r.

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2021r.

 

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

W załączeniu szczegóły konkursu.