Konkurs dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygnięty

 

Burmistrz Miasta rozpatrzył oferty na realizację w latach 2011-2013 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Oferty wpłynęły po ogłoszeniu przez Burmistrz Miasta konkursu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Lista wybranych podmiotów na realizację zadań w latach 2011-2013 oraz wysokość środków finansowych na rok 2011 przedstawia się następująco:

1.      Programy opiekuńcze dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic socjoterapeutycznych

·   Caritas Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu – Świetlica opiekuńczo – wychowawcza – 10.000 zł

·   Fundusz Tratwa Szczecinek - Świetlica Środowiskowa Tratwa – 70.000 zł

·   Caritas Parafii pw. NNMP – Świetlica profilaktyczno – wychowawcza „Magdalenka” – 80.000 zł

·   Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Szczecinku – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – 30.000

·   Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek – Świetlica profilaktyczno - wychowawcza – 75.000 zł.

 

2.      Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej

·   Fundusz Tratwa Szczecinek – 34.445 zł.

 

3.      Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych

·   Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” – 55.000 zł.

 

4.   Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii

·   Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy Szczecinek – 30.000 zł.

 

5.   Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowane w oparciu o ideę liderów  młodzieżowych

·   Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy Szczecinek – 30.000 zł.

 

Z podmiotami, które Burmistrz Miasta postanowił wspierać w realizacji zadań zostaną podpisane umowy w sprawie sposobu wykorzystania dotacji.

 

Wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację jest jedną z form współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 


 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

 

Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w latach 2011-2013 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

1.    Programy opiekuńcze dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic socjoterapeutycznych.

2.    Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej.

3.    Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego.

4.    Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin”.

5.    Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowane w oparciu o ideę liderów.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 

1.    Programy opiekuńcze dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic socjoterapeutycznych - kwota przeznaczona z budżetu miasta na realizację zadania w 2011 roku wynosi 265 000 zł.

2.    Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej – kwota przeznaczona z budżetu miasta na realizację zadania w 2011 roku wynosi 40 000 zł.

3.    Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego - kwota przeznaczona z budżetu miasta na realizację zadania w 2011 roku wynosi 55 000 zł.

4.    Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin” - kwota przeznaczona z budżetu miasta na realizację zadania w 2011 roku wynosi 30 000 zł.

5.   Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowane w oparciu o ideę liderów młodzieżowych - kwota przeznaczona z budżetu miasta na realizację zadania w 2011 roku wynosi 30 000 zł.

6.    Dotacje na realizację zadań, poczynając od 2012 roku mogą być waloryzowane średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.

7.    Dotacja może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 90% kosztów realizacji projektu.

 

Warunki i zasady składania ofert

 

1.   W konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

b)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c)   dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

d)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

2.   Zadania, które są przedmiotem konkursów mogą być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

3.    Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji i zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

4.   Formularz, o którym mowa w pkt. 3 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale organizacje pozarządowe/konkursy), w Biurze Obsługi Interesanta oraz w pokoju 31 Urzędu Miasta w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Szczecinek.

5.   Do oferty na zadań nr 1-5 należy dołączyć:

a)   aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania,

b)   aktualny (zgodny ze stanem faktycznym, ale z datą wydania nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

c)   sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,

d)   sprawozdanie finansowe za 2009 rok obejmujące bilans, rachunek wyników,

dla zadania nr 1:

e)   harmonogram pracy świetlicy, zgodnie z wzorem który dostępny jest w miejscach wymienionych w pkt. 4,

dla zadań nr 1, 4 i 5:

f)    wykaz realizatorów zadania wraz z kserokopiami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe.

 

Termin składania ofert

 

1.    Składanie ofert na realizację zadań następuje do 11 stycznia 2011r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.    Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne, nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Zasady przyznawania dotacji

 

1.   Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi nie później niż 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2.   Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)      wartość merytoryczna projektu – celowość, zakres rzeczowy,

b)      koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

c)      wysokość udziału środków własnych organizacji oraz oczekiwana wysokość wsparcia finansowego,

d)      doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem,

e)      możliwość realizacji zadania, w tym posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.

3.   Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

4.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskodawca w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

5.   Wyniki konkursów ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

6.   Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty/ ofert do realizacji.

7.    Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

8.    W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.    Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a podmiotem, którego oferta została wybrana.

10. Środki na realizację poszczególnych zadań konkursowych przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

 

Nazwa zadania

2009r.

2010r.

Programy opiekuńcze dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic socjoterapeutycznych

 

246 296 zł

 

227 378 zł

Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej

  25 000 zł

  30.000 zł

Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych

 

 

55 000 zł

 

 

55 000 zł

Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii

10 000 zł

15 000 zł

Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowane w oparciu o ideę liderów młodzieżowych

  20 000 zł

  25 000 zł

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – pok. 31, tel. 94 37 141 53.