Adres:

ul. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
tel./ fax: 94 712 83 02

strona internetowa: www.sapik.pl

 

Dyrektor: Kamil Klimek

Do podstawowych zadań Agencji należy:

1.   Kreowanie wizerunku Miasta i Powiatu jako atrakcyjnego regionu turystycznego i gospodarczego poprzez przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych.

2.   Organizacja i koordynowanie wszelkich przedsięwzięć na rzecz promocji gospodarczej, turystycznej i kulturalnej Miasta i Powiatu w kraju i za granicą: targów, misji turystycznych, prezentacji.

3.   Promocja atrakcji i produktów turystycznych Miasta i Powiatu.

4.   Wprowadzenie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej Miasta Szczecinek i Powiatu Szczecineckiego.

5.   Kreacja marki Szczecinka.

6.   Pełnienie roli animatora działań kulturalnych, zapewnianie dzieciom i młodzieży z terenu całego Powiatu Szczecineckiego dostępu do zajęć pozalekcyjnych w sekcjach, klubach i ogniskach.

7.   Przygotowywanie i realizacja wydawnictw promocyjnych i informacyjnych na różnorodnych nośnikach oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą.

8.   Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi, a także instytucjami społecznymi i kulturalnymi w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych Miasta i Powiatu.

9.   Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta, a w szczególności organizowanie, we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, misji i prezentacji gospodarczych Miasta i Powiatu za granicą.

10. Przygotowywanie udziału Miasta i Powiatu w wybranych targach o charakterze gospodarczym, inwestycyjnym i turystycznym.

11. Inicjowanie i organizowanie seminariów i konferencji służących upowszechnianiu informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście i Powiecie.

12. Współtworzenie ofert inwestycyjnych oraz turystycznych Miasta i Powiatu oraz ich promocja.

13. Upowszechnianie informacji na temat osiągnięć i zamierzeń gospodarczych Miasta i Powiatu.

14. Podejmowanie we współpracy z mediami działań typu public relations i akcji promocyjnych skierowanych do mieszkańców (konkursy, imprezy, wkładki prasowe itp.), upowszechnianie wśród nich informacji o mieście i powiecie, koordynowanie ważnych wydarzeń (np. oddawanie nowych inwestycji) związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców.

15. Obsługa oficjalnych imprez miejskich i Powiatowych od strony logistycznej i wizerunkowej.

16. Współpraca i nadzór nad jednostkami miejskimi zakresie w zakresie przestrzegania jednolitej identyfikacji, przedsięwzięć i inwestycji miejskich oraz działań promocyjnych.

17. Obsługa public relations instytucji miejskich i Powiatowych (np. PWiK - zmiany stawek za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków; Komunikacja Miejska – zmiany cen biletów itd.) - przygotowanie strategii komunikowania się z mieszkańcami i wprowadzenia nowego produktu na rynek.

18. Współtworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (Miasta i Powiatu).

 

 

Placówki kultury:

1.   SAPiK

ul. Wyszyńskiego 65, tel.: 94 712 83 02
ul. Kilińskiego 1, tel.: 94 372 36 97

2.   Kino „Wolność”

ul. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
tel.: 94 712 83 01

3.   Biblioteki miejskie:

a)  Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Horodyskiego

ul. Wyszyńskiego 34
78-400 Szczecinek
tel.: 94 73 26 528

godziny otwarcia:

- poniedziałek - piątek: 9.00 - 19.00

- sobota: 8.00 - 15.00

&  punkt książki mówionej (na kasetach),

b)  Miejska Biblioteka Publiczna im. K. Makuszyńskiego - biblioteka dla dzieci

ul. Jeziorna 15
78-400 Szczecinek
tel.: 94 73 26 529

godziny otwarcia:

- poniedziałek - piątek: 9.00 - 19.00

- sobota: 8.00 - 15.00