Zamknij okno Drukuj dokument

Kompetencje Rady Miasta


Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1.      Uchwalanie statutu miasta.

2.      Ustalanie wynagrodzenia Burmistrza Miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

3.      Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest Głównym księgowym budżetu, na wniosek Burmistrza Miasta.

4.      Uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium lub nie udzielenia z tego tytułu.

5.      Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6.      Uchwalenie programów gospodarczych.

7.      Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

8.      Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)  określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, w przypadku nie określenia zasad Burmistrz Miasta może dokonywać tych czynności za zgodą Rady,

b)  emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta,

c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym,

e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f)   tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich,

g)  określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta,

h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym.

9.   Określenie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

10.  Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

11.  Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku.

12.  Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu i sztandaru miasta, nazwy ulic i placów publicznych, pomników i innych obiektów użyteczności publicznej.

13.  Nadanie honorowych tytułów i odznaczeń miasta.

14.  Wybieranie ławników ludowych do sądów powszechnych.

15.  Kontrolowanie działalności Burmistrza Miasta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych przez w tym celu powołaną Komisję Rewizyjną.

16.  Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

17.  Podejmowanie uchwał o zaskarżaniu rozstrzygnięć organu nadzorczego, a także stanowisk zajętych w trybie art. 89 ustawy o samorządzie gminnym.

18.  Zatwierdzanie zarządzeń porządkowych wydanych przez Burmistrza Miasta na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

19.  Tworzenie i przystępowanie do związków komunalnych, stowarzyszeń gmin i fundacji.

20.  Powoływanie Młodzieżowej Rady Miasta i nadawanie jej statutu określającego tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta i zasady działania.

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-28 02:27:22
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2008-04-28 15:49:06
Ostatnia zmiana:2010-05-27 16:01:31
Ilość wyświetleń:11472