Podstawa prawna: art. 20 pkt 8, 40 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.),  § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264), art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)  oraz uchwała Rady Miasta Szczecinek Nr XXXIII/312/2021 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021r., poz. 1864).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać:

·      imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

·      cel zajęcia pasa drogowego,

·      lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,

·      planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2.     Załączniki:

·      szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,

·      zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,

·      pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora lub jego kopia (jeżeli wniosek składa Wykonawca),

·      dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej na złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, a w przypadku składania odpisu, wypisu lub kopii pełnomocnictwa - dodatkowa opłata w wysokości 5,00 zł za jego urzędowe poświadczenie.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do składanego wniosku należy dołączyć dodatkowo:

·      ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

·      oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

3.    W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do składanego wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

·       projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,

·      harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

 

OPŁATY:

I.1.   Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót prowadzenia robót w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. III i IV za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)     przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 4,00 zł,

2)     przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego jej zajęcia – 8,00 zł,

3)     przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych – 2,00 zł.

2.     Do pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 0,50 zł.

3.    Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

II.1. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

1)     w jezdni i pozostałych elementach pasa drogowego – 50,00 zł,

2)     na drogowym obiekcie inżynieryjnym – 60,00 zł.

2.    Roczne stawki opłat określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3.    Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

III.1.Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zmierzających do umieszczenia obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym ustala się stawkę opłaty za każdy dzień, za zajęcie 1 m2 pasa drogowego - 0,20 zł.

2.    Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia - 20,00 zł.

III.1.Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam za każdy dzień zajęcia pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1)  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,60 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy części budynków w postaci balkonów, loggi, wykuszy, gzymsów, łączników budynków, instalacji fotowoltaicznych, wiatrołapów, schodów, podestów, podjazdów dla niepełnosprawnych, elementów docieplenia elewacji - 0,01 zł,

3)  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,40 zł,

4)  reklamy – 1,50 zł.

5)  pasa drogowego zajętego pod miejsce postojowe dla zakłądów opieki zdrowotnej – "koperta" - 0,20 zł.

2.    Przez jeden dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

Opłatę należy uiścić w kasie w Urzędzie Miasta lub na konto bankowe Miasta Szczecinek nr 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie  O/ Szczecinek.


OPłATA SKARBOWA:
zwolniono z opłaty skarbowej - cz. III ppkt 44.8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Komunalny, pok. nr 111, tel. 94 37 141 68.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

1.    Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.

2.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.