Zamknij okno Drukuj dokument

Podział nieruchomości


Podstawa prawna: dział III rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości.

2.    Załączniki:

·      3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości, za wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

·      dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej),

·      wypis i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi z rejestru ewidencji gruntów,

·      aktualny odpis z rejestru handlowego - jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Wydział Nieruchomości występuje do Wydziału Planowania Przestrzennego o wydanie postanowienia co do zgodności proponowanego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego.

Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia wnioskodawca winien przedłożyć do Wydziału Nieruchomościami:

·      dokumentację geodezyjną – mapę z projektem podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych, wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek a katastrze nieruchomości jest inne niż w KW, protokół z przyjęcia granic nieruchomości, sporządzone przez uprawnionego geodetę w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się, z wyjątkiem opłaty skarbowej w przypadku:

·       wydania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej decyzji za każdą stronę - 5,00 zł

na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postanowienia i decyzje wysyłane są pocztą lub odbierane przez składającego wniosek o podział.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Nieruchomości, pok. nr 202, tel. 94 37 141 49.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

* Opłata skarbowa:

·       za wydanie decyzji w postępowaniu odwoławczym – 10,00 zł.

 

UWAGI:

1.   Wniosek składa właściciel (współwłaściciele) lub wieczysty użytkownik (współużytkownicy wieczyści) nieruchomości (dotyczy osób fizycznych).

2.   Na mapach koncepcji podziału nieruchomości powinny być:

·      granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,

·      oznaczenia nieruchomości sąsiednich,

·      powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,

·      granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu w kolorze czerwonym,

·      linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany podział powodował by podział tego budynku,

·      przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,

·      przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu do projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

3.   W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki

Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości (27.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Ludwik Czekoński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-29 22:20:04
Opublikował:Ludwik Czekoński
Data publikacji:2008-05-01 22:43:27
Ostatnia zmiana:2020-03-19 09:59:26
Ilość wyświetleń:4103