Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3 - 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz art. 12, art. 53 - 56 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   W przypadku panny i kawalera:

·      odpisy skrócone aktu urodzenia*.

Do wglądu:

·      dokumenty stwierdzające tożsamość.

2.   W przypadku osób rozwiedzionych:

·      odpisy skrócone aktu urodzenia,

·      odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu*.

Do wglądu:

·      dokumenty stwierdzające tożsamość.

3.   W przypadku wdowców:

·       odpisy skrócone aktu urodzenia*,

·       odpis aktu zgonu współmałżonka*.

Do wglądu:

·      dokumenty stwierdzające tożsamość.

* Nie składa się odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, jeżeli został on sporządzony w tutejszym USC.

4.   W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

·      odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

·      zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Do wglądu:

·      dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce).

5.   Zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wraz z wnioskiem o sporządzenie aktu małżeństwa złożone osobiście przed kierownikiem USC.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·       przelewem na konto Urzędu Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001

·       na miejscu, w kasie w tut. Urzędzie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zawarcie małżeństwa następuje po upływie miesiąca od dnia kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły zapewnienia określone w pkt. 5.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i sporządzenie aktu małżeństwa. Odmowa przyjęcia oświadczeń następuje w formie pisma kierownika USC informującego o przyczynie odmowy.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

UWAGI:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa zgłosić się do USC.Sporządziła: Eugenia Grudecka