Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, tj.:

 

Organizowanie i świadczenie w miejscu zamieszkania klienta na terenie Miasta Szczecinek:

1)      usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

2)      specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

Realizacja zadań nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadań.