Publikacja oferty na realizację zadania publicznego w ramach małych grantów „Dystrybucja artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Szczecinka w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016"

 

W dniu 6 października 2016 r. Szczecinecka Fundacja na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z siedzibą w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16 złożyła do Burmistrza Miasta Szczecinek w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Dystrybucja artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Szczecinka w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016".

 

W związku ze spełnieniem przez Szczecinecką Fundację na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych wymogów ustawowych oraz uznając celowość realizacji zadania publicznego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinku.

 

Uwagi do oferty można składać do 14 października 2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.