Podstawa prawna: uchwała Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. "Region dla Rodziny"

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.

2.   Załączniki:

·      w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki i planowanym terminie jej ukończenia (dzień, miesiąc i rok),

·      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

·      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

3.    Dowód osobisty - do wglądu.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 003 (parter bud. A)

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Karta, której odbiór następuje osobiście.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 003, tel. 94 37 141 35.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1.   Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.rodzina.wzp.pl/zkr/

2.  Wykaz ulg i uprawnień zamieszczony jest na stronie www.rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/