Zamknij okno Drukuj dokument

Pozwolenie na umieszczenie urządzeń technicznych/tablic reklamowych/urządzeń reklamowych/napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych/tablic reklamowych/urządzeń reklamowych/napisów

 

Podstawa prawna:
• art. 36 ust. 1 pkt. 10  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067),
• rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1609).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych,
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z zabytku,
3. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu  tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem,
4. zgodę ewentualnych współwłaścicieli na przeprowadzenia prac,
5. projekt umieszczenia urządzeń technicznych/tablic reklamowych/urządzeń reklamowych/ napisów,
6. dokument pełnomocnictwa, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik,
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej,


OPŁATY:
• za wydanie decyzji pozwalającej – 82,00 zł
• opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii -  17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

 

Opłaty wnoszone są przed złożeniem wniosku na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.  Do wniosku należy dołączy dowód wpłaty.

Zwolnienie z opłat:
• czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044),
• podmioty wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta (pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek  - parter budynku A).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni. W przypadku spraw skomplikowanych termin ten może być przedłużony do 60 dni. Przedłużenie terminu wymaga pisemnego powiadomienia strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja administracyjna.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek - budynek B, pok. nr 115, tel. 94 37 141 37)

 

TRYB ODWOAŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinku (odwołanie składa się  w Biurze Obsługi Interesanta) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:
Jeżeli podanie jest niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.


Załączniki

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych, napisów (56kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marta Bukowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2015-12-08 14:45:30
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2015-12-08 14:57:49
Ostatnia zmiana:2019-12-03 11:50:16
Ilość wyświetleń:1759