Adres:

ul. Wodociągowa 6a

ul. Połczyńska 2a

78-400 Szczecinek

tel.: 94 374 10 01, 94 37 142 89

e-mail: sdsszczecinek@wp.pl

Kierownik: Joanna Szkodlarska

 

ŚDS realizuje zadania w budynkach przy ul. Wodociągowej 6a i ul. Połczyńskiej 2a w Szczecinku.

 

ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A, B i C, tj. przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) i dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

 

Celem działalności ŚDS jest podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczności lokalnej.

ŚDS świadczy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

W ramach świadczonych usług ŚDS współpracuje z rodzinami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, pozarządowymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.