Zastępca Burmistrza Miasta

Dorota Rusin-Hardenbicker


 obrazek
+ 48 94 37 141 58

 obrazek+ 48 94 37 402 54

 

Sekretariat, I piętro, pokój nr 102


Zastępca Burmistrza Miasta nadzoruje i koordynuje sprawy z zakresu:

a)    gospodarki nieruchomościami,

b)    prowadzonych przez Miasto inwestycji, w tym budownictwa mieszkaniowego,

c)    miejskich dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego,

d)    lokalnego transportu drogowego,

e)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji,

f)     utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną,

g)    targowisk i hal targowych,

h)    cmentarzy gminnych,

i)      planowania przestrzennego,

j)      utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

k)    bieżącego funkcjonowania PWiK Sp. z o. o., ZGM TBS Sp. z o. o.


Sprawuje bezpośredni nadzór nad:

  • Wydziałami: Komunalnym, Nieruchomości, Planowania Przestrzennego,
  • Biurem Inwestycyjnym,
  • Głównym specjalistą ds. zamówień publicznych.