Skład Komisji:

  • Zawada Krzysztof - przewodniczący
  • Pazoła Ryszard - zastępca
  • Ogrodzińska Ewa
  • Grobelny Andrzej
  • Dudź Jerzy

Do zadań Komisji w szczególności należy:

a)  rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub dzialalności Burmistrza Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,

b) rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności,

c) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.