Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2018r.

Załączniki

Nr 1/2018 z 3 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 2/2018 z 4 stycznia 2018r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Miasta Szczecinek (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 3/2018 z 4 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Dystrybucja artykułów spożywczych przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Szczecinek (156kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 4/2018 z 5 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych (212.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 5/2018 z 8 stycznia 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na pomieszczenie tymczasowe (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 6/2018 z 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (...) (317kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 7/2018 z 19 stycznia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 127/2017 w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2018 roku (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 8/2018 z 24 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi KCUW w Szczecinku (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 9/2018 z 29 stycznia 2018r. w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta Szczecinek (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 10/2018 z 30 stycznia 2018r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek upranień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia c (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 11/2018 z 30 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 12/2018 z 31 stycznia 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok (495kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 13/2018 z 31 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego sportu wśród seniorów w 2018 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższy (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 14/2018 z 2 lutego 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecinek (343.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 15/2018 z 5 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 16/2018 z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta (39.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 17/2018 z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Szczecinek (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 18/2018 z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek (174.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 19/2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 20/2018 z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 21/2018 z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą sport seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga w 2018r. (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 22/2018 z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 23/2018 z dnia 27 lutego2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (205.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 24/2018 z dnia 28 lutego w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok (594.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 25/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na pomieszczenie tymczasowe (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 26/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników MOPS do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 27/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników MOPS do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego , jednorazowego świadczenia na podstawie umowy (...) (64.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 28/2018 z dnia 5 marca 2018r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego (53.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 29/2018 z dnia 7 marca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok (285.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 30/2018 z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2014 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4 kwietnia 2014r. ws. powołania Zespołu ds. wdrażania i oceny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Szczecinek na lata 2009-2018 (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 31/2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 32/2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 33/2018 z dnia 13 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 34/2018 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 35/2018 z dnia 15 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 151/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 36/2018 z dnia 19 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 37/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 38/2018 z dnia 21 marca 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji (151.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 39/2018 z dnia 28 marca 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. (213.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 40/2018 z dnia 28 marca 2018 w sprawie ogłoszenia o konkursie na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2021r. (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 41/2018 z dnia 30 marca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok (622.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 42/2018 z 10 kwietnia 2018r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 43/2018 z 19 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 44/2018 z 23 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 45/2018 z 26 kwietnia 2018r. w sprawie zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (53.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 46/2018 z 30 kwietnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 47/2018 z 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 48/2018 z 8 maja 2018r. w sprawie zasad i trybu pracy Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym, wpisanym do rejestru zabytków (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 49/2018 z 11 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 50/2018r. z 14 maja 2018r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Miasta Szczecinekna lata 2019-2026 (92.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 51/2018r. z 15 maja 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecinek (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 52/2018 z 15 marca 2018r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecinek (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 53/2018 z 21 maja 2018r. w sprawie powołania komisji Przetargowej (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 54/2018 z 24 maja 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 55/2018 z 29 maja 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (123.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 56/2018 z 29 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: "Rehabilitacja seniorów - mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020" (581.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 57/2018 z 30 maja 2018r. w sprawie powołania Dyrektora Regionalnego Muzeum w Szczecinku (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 58/2018 z 30 maja 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok (653.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 59/2018 z 4 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (51.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 60/2018 z 15 czerwca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok (646.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 61/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Miasta Szczecinek (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 62/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komicji Przetargowej (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 63/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 64/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 65/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia numer 151/2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 66/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok (587.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 67/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start (46.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 68/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń z funduszu wychowawczego, świadczenia dobry start (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 69/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (316.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 70/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczen (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 71/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 72/2018 z 29 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 73/2018 z 2 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach: świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia na podstawie ustaw (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 74/2018 z 10 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek dla 220 dzieci w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021r. (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 75/2018 z 11 lipca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (243.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 76/2018 z 11 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 77/2018 z 12 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 78/2018 z 23 lipca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok (971.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 79/2018 z 31 ipca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok (899.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 80/2018 z 31 ipca 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok (676.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 81/2018 z 2 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 82/2018 z 20 sierpnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości w Urzędzie Miasta szczecinek (224kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 83/2018 z 22 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 84/2018 z 22 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 85/2018 z 27 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 86/2018 z 30 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Szczecinek (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 87/2018 z 31 sierpnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok (677kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 88/2018 z 5 września 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 129/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2018 ro (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 89/2018 z 11 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (41.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 90/2018 z 13 września 2018r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Szczecinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (86.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 91/2018 z 14 września 2018r. w sprawie ws. zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds.Rewitalizacji (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 92/2018 z 14 września 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady korzystania z samochodów służbowych (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 93/2018 z 19 września 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek w 2018 roku (570kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 94/2018 z 20 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 95/2018 z 21 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 96/2018 z 28 września 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 97/2018 z 28 września 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok (657.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 98/2018 z 02 października 2018r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 99/2018 z z 08 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 100/2018 z 8 października 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 131/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28.12.2017 r. w sprawie utrzymania i opróżniania koszy na śmieci oraz bieżącego utrzymania czystości na terenach miejskich poza pasami drogowy (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 101/2018 z 11 października 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędze Miasta Szczecinek (439.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 102/2018 z 15 października 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek w 2018 roku (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 103/2018 z 12 października 2018r. w sprawie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecinek (260.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 104/2018 z 19 października 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 105/2018 z 22 października 2018r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Wolontariusz Roku 2018" (241.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 106/2018 z 25 października 2018r. ws. wyznaczenia osób dokonujących odbioru prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego - kościół NNMP w Szczecinku (45.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 107/2018 z 25 października 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 108/2018 z 29 października 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz żądania złożenia oświadczeń majątkowych na potrzeby dodatków mieszkaniowych (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 109/2018 z 31 października 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 110/2018 z 6 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 111/2018 z 6 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 112/2018 z 16 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (143.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 113/2018 z 20 listopada 2018r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek (53.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 114/2018 z 22 listopada 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 115/2018 z 22 listopada 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 116/2018 z 23 listopada 2018r. ws. powołania Komisji Przetargowej (50.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 117/2018 z 23 listopada 2018r. ws. powołania Kapituły Konkursu "Wolontariusz Roku 2018" (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 118/2018 z 29 listopada 2018r. ws. dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek w 2018r. (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 119/2018 z 4 grudnia 2018r. ws. powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 120/2018 z 4 grudnia 2018r. ws. powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Szczecinek (52.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 121/2018 z 4 grudnia 2018r. ws. określenia liczby zastępców Burmistrza Miasta Szczecinek i wyznaczenia kolejności zastępowania przez nich Burmistrza (54.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 122/2018 z 4 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego (59.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 123/2018 z 4 grudnia 2018r. ws. powołania Komisji Przetargowej (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 124/2018 z 5 grudnia 2018r. ws. konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariac (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 125/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 126/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 127/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych (569.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 128/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji (97.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 129/2018 z 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej (60.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 130/2018 z 12 grudnia 2018r w sprawie procedury postępowania podczas przeprowadzania kontroli w zakresie zakazu spalania odpadów w paleniskach przydomowych na terenie Miasta Szczecinek w 2018 roku (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 131/2018 z 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 127/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 28.12.2017r. w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2018 roku (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 132/2018 z 12 grudnia 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej; (64.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 133/2018 z 12 grudnia 2018r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 51/10 Burmistrza Miasta Szczecinek (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 134/2018 z 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecinek (83.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 135/2018 z 13 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 136/2018 z 17 grudnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 104/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 137/2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w sprawach kultury fizycznej (70.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 138/2018 z 19 grudnia 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 139/2018 z 19 grudnia 2018r. w sprawie prowadzenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku (255.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 140/2018 z 20 grudnia 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu z części mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na lokal socjalny (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 141/2018 z 20 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku utrzymania i konserwacji słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie Miasta Szczecinek w 2019 roku (200.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 142/2018 z 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Szczecinek (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 143/2018 z 21 grudnia 2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Szczecinek na 2018 rok (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 144/2018 z 24 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ralizację zadania pn. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2019 roku (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 145/2018 z 24 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. sport seniorów w 2019 roku w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż IV Liga (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 146/2018 z 27 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek (418kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 147/2018 z 28 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Szczecinka w 2019 roku (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 148/2018 z 28 grudnia 2018r. w sprawie planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Miasta Szczecinek (175.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 149/2018 z 31 grudnia 2018r. dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek w 2018 roku (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 150/2018 z 31 grudnia 2018 roku w sprawie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych i przystanków w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek w 2019 roku (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Nr 151/2018 z 31 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w najem części nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2017-12-29 07:48:23
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2018-01-03 10:41:08
Ostatnia zmiana:2019-01-09 10:02:45
Ilość wyświetleń:8036

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij