Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), ustawa z dnia 1 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Skarga lub wniosek, wraz z ewentualnymi załączonymi dokumentami.

LUB

2.    Inne pismo, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

OPŁATY:

W przypadku skarg, wniosków - nie pobiera się.

W pozostałych przypadkach - zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

ePUAP.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku skarg, wniosków - zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.

W pozostałych przypadkach - zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

W przypadku skarg, wniosków - Wydział Nadzoru, budynek B, pok. nr 117, tel. 94 37 141 56.

W pozostałych przypadkach - komórka organizacyjna Urzędu właściwa do rozpatrzenia danej sprawy.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku skarg, wniosków - nie dotyczy.

W pozostałych przypadkach - w przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

1.   Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organ albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżącego, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy.

2.   Przedmiotem wniosku może być sprawa związana z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojneia potrzeb ludności.

3.   Usługa umożliwia również skierowanie pisma ogólnego drogą elektroniczną w przypadkach, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:   

·   organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy,

·   przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.