Kierownik Referatu: Bogumiła Rybińska

Telefon: 94 37 141 34, pokój nr 116, budynek B

Zadania Referatu:

1.      Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem decyzji, o których mowa w § 21 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień.

2.   Sporządzanie, aktualizacja i nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska.

3.  Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne w zakresie wydawania decyzji:

1)     wyznaczających części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód objętych powszechnym korzystaniem;

2)     nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w związku ze zmianą stanu wody na gruncie lub odprowadzaniem wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

4.    Koordynacja zadań w zakresie utrzymania właściwej jakości wód jezior.

5.  Wydawanie decyzji, zezwoleń i prowadzenie nadzoru w zakresie zagospodarowania lasów stanowiących własność Miasta.

6.   Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień.

7.    Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień.

8.   Realizacja Programu Ochrony Powietrza w zakresie dotyczącym Miasta Szczecinek.

9.   Współdziałanie z Wydziałem Komunalnym przy realizacji Programu Gospodarki Odpadami.

10. Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem ustawy o odpadach.

11. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzji na odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

12. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie.

13. Opiniowanie projektów prac geologicznych.

14. Współpraca w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami i gospodarki wodno–ściekowej z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym w Szczecinku, sąsiednimi gminami, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej i organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

15. Sprawowanie nadzoru nad uprawami maku lub konopi włóknistych.

16. Wydawanie nakazu zniszczenia upraw maku lub konopi włóknistych w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.).