Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Kierownik Biura: Anna Dębska

Telefon: 94 37 141 37, pokój nr 207, budynek A

Do zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:

1)   prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446, z późn. zm.) w zakresie:

a)    uzgadniania programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie (art. 25 ust. 1 pkt 2);

b)    uzgadniania programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości (art. 25 ust. 1 pkt 3);

c)     nieodpłatnego udostępniania do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadanej przez siebie dokumentacji tego zabytku oraz umożliwienie dokonania niezbędnych odpisów z tej dokumentacji (art. 25 ust. 2);

d)    przedstawiania na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku w formie pisemnej zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, także zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku (art. 27);

e)    prowadzenia badań przedmiotu posiadającego cechy zabytku w czasie uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem tego przedmiotu (art. 29 ust. 1);

f)     wydawania decyzji nakazującej udostępnienie przedmiotu do prowadzenia niezbędnych badań, w przypadku odmowy udostępnienia przedmiotu przez właściciela lub posiadacza (art. 29 ust. 2);

g)    wydawania decyzji nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości o cechach zabytku udostępnienie jej na czas niezbędny do przeprowadzenia badań, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 30 ust. 2);

h)    wydawania w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 4 pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w rozumieniu art. 7  ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami, pozwoleń na prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;

i)      wydawania w trybie art. 36 ust. 1 pkt 2 pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;

j)     wydawania w trybie art. 36 ust. 1 pkt 3 pozwoleń na prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;

k)    wydawania w trybie art. 36 ust. 1 pkt 6 pozwoleń na przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

l)      wydawania w trybie art. 36 ust. 1 pkt 8 pozwoleń na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

m)   wydawania w trybie art. 36 ust. 1 pkt 9 pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;

n)    wydawania w trybie art. 36 ust. 1 pkt 10 pozwoleń na umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów , z zastrzeżeniem art. 12 ust.1 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami;

o)    wydawania w trybie art. 36 ust. 1 pkt 11 pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;

p)   wydawania w trybie art. 43 decyzji wstrzymujących działania wykonywane z naruszeniem art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,10 i 11 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami;

q)   wydawania w trybie art. 44 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2-3 decyzji nakazujących wykonanie określonych czynności osobie, która naruszyła przepis art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 11 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami;

r)     wydawania w trybie art. 44 ust. 2, 3 i 4 decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu z określeniem terminu wykonania tych czynności oraz pozwolenia na wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku;

s)     wydawania w trybie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2 decyzji nakazujących wykonanie określonych czynności osobie, która naruszyła przepis art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 i 11 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami;

t)     przeprowadzania w trybie art. 38 kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie z czynności kontrolnych zgodnie z art. 39 - protokołów oraz podejmowanie w związku z ustaleniami dokonanymi w trakcie kontroli działań w rozumieniu art. 40 ust. 1-3 i art. 41 ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami;

u)    wstrzymywania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nie wpisanym do rejestru, jeżeli ten zabytek spełnia warunki uzasadniające dokonanie takiego wpisu (art. 46);

v)    wznawiania postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie jego zmiana lub cofnięcie, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót i innych działań określonych pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku (art. 47);

w)    wydawania decyzji nakazującej osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku (art. 49 ust. 1);

x)    występowania w sprawach ochrony zabytków na prawach strony, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela publicznego (art. 95);

2)   prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) w zakresie:

a)    opiniowania w trybie art. 9 ust. 3 pkt 4 odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy - Prawo budowlane w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;

b)    wydawania pozwoleń w trybie art. 39 ust. 1 i 2 na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

c)     uzgadniania w trybie art. 39 ust. 3 i 4 robót lub rozbiórek w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

d)    uzgadniania decyzji w trybie art. 67 ust. 3 wydawanych przez właściwy organ nadzoru budowlanego w stosunku do obiektów budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3)   prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) w zakresie:

a)    uzgadniania w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przy obiektach i w obszarach objętych ochroną konserwatorską;

b)    uzgadniania w trybie art. 60 ust. 1 projektów decyzji o warunkach zabudowy przy obiektach i w obszarach objętych ochroną konserwatorską;

c)     opiniowania w trybie art. 11 pkt 6 lit. c projektów studium;

d)    uzgadniania w trybie art. 17 pkt 6 lit. b tiret 8 projektów planów miejscowych;

4)   prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

5)   sporządzanie Gminnego programu opieki nad zabytkami;

6)  współpraca z Wydziałem Planowania Przestrzennego w zakresie ustaleń ochrony konserwatorskiej dla potrzeb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2009-03-20 12:05:11
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2009-03-20 13:00:54
Ostatnia zmiana:2019-03-26 09:14:48
Ilość wyświetleń:14488

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij