Podstawa prawna: art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 783, ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia.

2.   Dokument tożsamości osoby zmarłej (dowód osobisty, w przypadku zgonu cudzoziemca paszport).

3.   Zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo.

4.   Książeczka wojskowa osoby zmarłej.

5.   Do wglądu:

·       dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,

·       dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej,

6.   Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 25 godzin od zgonu.

 

OPŁATY:

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

 

Opłacie skarbowej podlegają:

·         na wniosek osoby zgłaszającej zgon wydanie kolejnych odpisów aktu zgonu - skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

·         pełnomocnictwo do zgłoszenia aktu zgonu, jeśli takie zostało wystawione – 17 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·         przelewem na konto Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001

·         na miejscu, w kasie w tut. Urzędzie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 020.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisuje osoba zgłaszająca zgon i kierownik/z-ca kierownika urzędu stanu cywilnego. Na podstawie protokołu sporządzony jest akt zgonu w rejestrze stanu cywilnego. Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu osobie zgłaszającej zgon.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019 i 020, tel. 94 37 141 32-33.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

·       małżonek lub dzieci zmarłego,

·       najbliżsi krewni lub powinowaci,

·       osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,

·       osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały.

 

Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może w celu spełnienia tego obowiązku udzielić pełnomocnictwa innej osobie.

W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane do jej dowodu osobistego, m.in. nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny i ewentualną datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

 

Właściwość urzędu stanu cywilnego

Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.