Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. poz. 916).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

2.    Załączniki:

·      zaświadczenie z rejestru skazanych lub oświadczenie stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy, za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,

·      kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany, spełniającego warunki określone przepisami prawa o ruchu drogowym, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim,

·      świadectwo legalizacji urządzenia kontrolno - pomiarowego,

·      zaświadczenie z badań lekarskich i psychologicznych potwierdzające predyspozycje do wykonywania zawodu kierowcy,

·      prawo jazdy.

Do wglądu:

·      oryginały kserokopii dokumentów stanowiących załączniki.

 

OPŁATY:

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji:

·       za udzielenie licencji na okres:

-      2 - 15 lat – 200,00 zł,

-      15 - 30 lat – 250,00 zł,

-      30 - 50 lat – 300,00 zł.

na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Rozwoju, Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu, budynek B, pok. nr 216, tel. 94 37 140 82.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.