Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz 684)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Dokument potwierdzający tożsamość.

2.   Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.

3.   Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

4.   Dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 001.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 001, tel. 94 37 141 24.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

5 dni od dnia wniesienia wniosku.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna o wpisaniu lub odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do stałego rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Szczecinku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

UWAGI:

Wniosek należy złożyć osobiście.

Ponadto informuje, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Burmistrz Miasta Szczecinek jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Szczecinku pod oznaczonym adresem. Zgodnie z powyższym należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem np. tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania). Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu może dołączyć oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki za media wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru.

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadka, należy ze świadkiem zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania go do protokołu.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem w Szczecinku.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.