Adres:

ul. Szkolna 1
78-400 Szczecinek
tel.:
  94 374 09 77
e-mail: szczecinekmuz@ pro.onet.pl
strona internetowa:
www.muzeum.szczecinek.pl

Dyrektor: Ireneusz Markanicz

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1.   Trwała ochrona dóbr kultury znajdujących się na terenie działania muzeum.

2.   Informowanie o gromadzonych zbiorach i umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

3.   Gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii, etnografii, historii, sztuki i numizmatyki.

4.   Prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej w zakresie wymienionych dyscyplin, a także współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki organizacjami z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach w kraju i za granicą.

5.   Realizacja określonych powyżej celów poprzez:

a)   gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych wymienionych dyscyplin w drodze zakupu, darowizn, zapisów, uzyskiwanie obiektów drogą badań terenowych oraz przejmowanie depozytów,

b)   inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowania zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,

c)   przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniającym im pełne bezpieczeństwo,

d)   organizowanie i prowadzenie badań terenowych,

e)   organizację wystaw stałych, czasowych i objazdowych,

f)    inicjowanie i organizację sesji i konferencji naukowych,

g)   prowadzenie działalności oświatowej i współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,

h)   gromadzenie fachowego księgozbioru w drodze zakupów, wymiany krajowej i zagranicznej wydawnictw i publikacji,

i)    prowadzenie działalności wydawniczej (katalogi, przewodniki, wyniki badań itp.),

j)    organizację praktyk szkoleniowych dla pracowników i studentów,

k)   udostępnianie swoich zbiorów dla celów naukowych i wystawienniczych.