Adres:

ul. Karlińska 15
400 Szczecinek
tel.:
94 372 46 09
tel./ fax: 94 374 05 44

Komendant Straży Miejskiej: Grzegorz Grondys

 

Do zakresu działania Straży Miejskiej jako Policji Municypalnej należy w szczególności:

1.  Ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy (z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju straże), oraz posesji prywatnych i ich otoczenia.

2.  Kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń.

3.  Sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów.

4.  Kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno – remontowych.

5.  Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększania efektywności ich działania.

6.  Asystowanie przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalnych.

7.  Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i współdziałanie w tym zakresie z organami straży pożarnej.

8.  Współdziałanie z Policją, Prokuraturą, sądami, organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ujawnianiu wykroczeń oraz  ściganiu ich sprawców.

9.  Straż Miejska zobowiązana jest również do informowania o:

a)  zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej i gazowniczej – instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania,

b)  osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej – pogotowia ratunkowego,

a także do:

c)  zabezpieczania miejsc zdarzeń wymienionych w punkcie 9a do czasu przybycia właściwych służb,

d)  dowożenia lub doprowadzenia osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień, jeżeli pozostawienie ich bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu, a w inny sposób nie można tego uniknąć.