Adres:
ul. Piłsudskiego 3
78-400 Szczecinek
tel.:
94 372 10 91, 372 10 92
fax:
94 374 34 02
e-mail: osir@ osir.szczecinek.pl
strona internetowa: www.osir.szczecinek.pl

 

Dyrektor: Szymon Bibik


Ośrodek realizuje zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zarządza i utrzymuje wydzielone i przekazane obiekty i urządzenia sportowe oraz tereny rekreacyjne stanowiące mienie komunalne.

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1.  Utrzymanie i udostępnienie obiektów i urządzeń sportowych.

2.  Przygotowanie obiektów do imprez sportowych.

3.  Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez realizację działań organizacyjnych, technicznych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania i integracji społecznej.

4.  Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych.

5.  Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych.

6.  Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia.

7.  Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

8.  Opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport.

9.  Promowanie walorów turystycznych Miasta Szczecinka i okolic.

10.Prowadzenie działalności w zakresie, wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, organizowanie i prowadzenie parkingów, pól namiotowych, ścieżek zdrowia, lodowisk.

11.Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie rekreacji i kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.

12.Prowadzenie "Akademii Piłkarskiej" dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz organizacja różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych związanych z piłką nożną.

 

Obiekty sportowe będące w zarządzie Ośrodka:

1.  Stadion Miejski, ul. Piłsudskiego 1.

2.  Boisko piłkarskie "Lechia", ul. Piłsudskiego 3.

3.  Hala lekkoatletyczna „Ślusarnia”, ul. Piłsudskiego 5.

4.  Hala sportowa, ul. Jasna 2.

5.  Hala sportowa, ul. Jasna 2.

6.  Hala sportowa, ul. Słowiańska 2.

7.  Boisko tartanowe ogólnodostępne, Plac Młyński/ ul. Pomorska.

8.  Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Krakowska.