Telefon: 94 37 141 44, pokój nr 007

Do zadań Biura Rady Miasta należy:

1.     Sporządzanie terminarzy posiedzeń Rady, jej komisji oraz przekazywanie radnym materiałów na posiedzenia.

2.     Przygotowanie i obsługa sesji Rady, jej komisji oraz klubów radnych, w tym obsługa protokolarna sesji i posiedzeń komisji.

3.     Prowadzenie rejestru uchwał Rady, wniosków komisji Rady, interpelacji i zapytań radnych.

4.      Przygotowywanie projektów wniosków o ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego aktów normatywnych Rady oraz innych aktów prawnych zgłaszanych przez wydziały i referaty i przesyłanie tych wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego.

5.      Przekazywanie Burmistrzowi, wydziałom, referatom, miejskim jednostkom organizacyjnym i spółkom miejskim uchwał Rady.

6.     Przekazywanie wydziałom, referatom, miejskim jednostkom organizacyjnym i spółkom miejskim interpelacji i zapytań radnych z zakresu kompetencji Rady, zgłaszanych w okresie między sesjami, wg wskazówek Burmistrza.

7.      Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów.

8.     Opracowywanie projektów dokumentów legislacyjnych na potrzeby Przewodniczącego Rady i radnych.

9.   Przyjmowanie i prowadzenie spraw dot. petycji, skarg i wniosk ow w zakresie właściwości Rady.

10. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem  Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecinek oraz Honorowego Tytułu "Zasłużony dla Miasta Szczecinek".

11. Nadzór oraz koordynowanie działań Rad Osiedli.

12. Współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych.

13. Przygotowywanie wyborów samorządowych do Rad Osiedli.

14. Prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników.