Dyrektor Wydziału: Dorota Kordowska - Śliwa

Telefon: 94 37 141 39, pokój nr 210

 

Zadania Wydziału:

1)     prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu;

2)     prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw;

3)     wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów przedszkoli i szkół;

4)     zapewnienie prawidłowych warunków pracy, bhp i p.poż;

5)     zabezpieczenie materialne i techniczne obiektów Urzędu;

6)     gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu;

7)     administrowanie budynkami, o których mowa w § 5 i 6 Regulaminu Organizacyjnego, z wyłączeniem zadań określonych w § 22 pkt 10 i § 23 pkt 29 ww. Regulaminu;

8)     organizacja prawidłowego nadzoru nad mieniem Urzędu;

9)     prowadzenie archiwum zakładowego;

10) prowadzenie Biura Obsługi Interesantów, a w szczególności:

a)   przyjmowanie i ewidencja elektroniczna korespondencji wpływającej do Urzędu;

b)   udzielanie informacji interesantom o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;

c)    przekazywanie interesantom druków służących załatwieniu sprawy i udzielanie pomocy w ich wypełnianiu lub ich wypełnianie;

11) obsługa sekretariatu Burmistrza;

12) organizacja staży, praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie;

13) prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjnej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej oraz do Parlamentu Europejskiego, samorządowych, referendum ogólnokrajowego lub gminnego;

14) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza;

15) prowadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych oraz książki kontroli.