Dyrektor Wydziału: Seweryn Lecki

Telefon: 94 37 141 45, pokój nr 208

Zadania Wydziału:

1)    sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz jego zmian;

2)    przygotowanie materiałów i analiz niezbędnych do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3)    sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian;

4)    prowadzenie rejestru uchwalonych planów miejscowych;

5)    prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych;

6)    dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych;

7)    opracowywanie wieloletnich programów sporządzania opracowań planistycznych;

7a)    opracowywanie założeń do planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

7b)    opracowywanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; 

8)    wydawanie wyrysów i wypisów ze studium oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

9)    wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego, oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia;

10)  wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;

11)  prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

12)  opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w zakresie zgodności z ustaleniami planu miejscowego lub decyzjami o warunkach zabudowy;

13)  wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

14)  prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw;

15)  wprowadzanie i aktualizacja informacji i danych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą informacje o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko oraz ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć;

16)  wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

17)  opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w zakresie zgodności z ustaleniami planu miejscowego;

18)  wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego;

19)  udostępnianie informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw;

20)  prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

21)  sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami.