Dyrektor Wydziału: Marcin Wilk

Telefon: 94 37 141 67, pokój nr 219, budynek B

 

Zadania Wydziału:

1)    prowadzenie i koordynacja działań Urzędu na rzecz pozyskiwania środków z funduszy pomocowych i środków ze źródeł zewnętrznych krajowych i/lub zagranicznych, w tym przygotowywanie, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych dla wybranych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, ich monitoring i sprawozdawczość;

2)    współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych krajowych i/lub zagranicznych;

3)    opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta oraz monitoring realizacji celów i zadań wynikających z jej zapisów;

4)    opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

5)    zapewnienie i udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mieście;

6)    promocja ofert inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego Miasta;

7)    obsługa organizacyjno-administracyjna działań związanych z procedurami formalno-prawnymi dotyczącymi specjalnych stref ekonomicznych;

8)    współpraca z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie, a także innymi podmiotami i organizacjami, w zakresie przedsięwzięć zmierzających do pozyskiwania inwestorów;

9)    prowadzenie Szczecineckiego Centrum Wspierania Biznesu, a w szczególności:

a)    doradztwo w zakresie administracyjno–prawnych aspektów i procedur koniecznych do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;

b)    udzielanie informacji o możliwości pozyskania środków finansowych dla MŚP z funduszy pomocowych oraz z innych źródeł zewnętrznych;

c)    organizowanie i/lub przeprowadzanie szkoleń dla MŚP o tematyce gospodarczej;

d)    współpraca z instytucjami okołobiznesowymi;

10) obsługa spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej;

11) obsługa spraw związanych z licencjami i zezwoleniami na wykonywanie transportu drogowego;

12) obsługa spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

13) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie niebędących hotelami;

14) prowadzenie spraw związanych z udziałem Miasta w funduszach, związkach i stowarzyszeniach;

15) wydawanie, odmowa wydania lub cofanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego;

16) wydawanie, odmowa i cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych na terenie m. Szczecinek oraz  prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń;

17) przekazywanie informacji do Referatu Ochrony Środowiska o wydaniu zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych.