Funkcję Sekretarza Miasta pełni Joanna Gawrych.

Telefon: 94 37 141 26.

 

Do zadań Sekretarza Miasta należy m.in.:

1.  Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zespołu Konsultacyjnego.

2.  Sprawowanie nadzoru nad dyrektorami i kierownikami w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań.

3.  Nadzorowanie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

4.  Organizowanie sprawnego przepływu informacji i dokumentów w Urzędzie oraz pomiędzy Urzędem a miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

 

Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i pracowników Biura Rady Miasta.