Skład Komisji:

  • Kania Jerzy  - przewodniczący
  • Kaszewski Marcin - zastępca
  • Kiedel Szymon
  • Suchowiejko Wiesław 
  • Dudź Jerzy


Do zadań Komisji należą sprawy:

a)  opracowania wskazówek Rady Miasta przy przygotowaniu projektu budżetu,

b)  opracowania procedury uchwalenia budżetu,

c)  określenia rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi  budżetu,

d)  opiniowania projektu budżetu miasta i kontrola jego realizacji,

e)  opiniowania projektów uchwał w sprawach majątkowych miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu,

f)   opiniowania w sprawach zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań   finansowych,

g)  opiniowania wniosku Burmistrza Miasta o powołaniu i odwołaniu Skarbnika Miasta,

h)  podatków i opłat lokalnych,

i)   opiniowania i nadzoru nad funkcjonowaniem, tworzeniem, likwidacją, reorganizacją i przekształceniami własnościowymi komunalnych jednostek gospodarczych oraz wyposażenia ich w majątek,

j)   tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

k)  określenia zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji,

l)   prywatyzacji mienia komunalnego.