Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, art. 31, 40 i 41 ustawy z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Umotywowane podanie o zameldowanie skierowane do Burmistrza Miasta Szczecinek wraz z informacją, do kogo należy lokal, w którym ma nastąpić zameldowanie.

2.   Załączniki - wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego".
Do wglądu - dowód osobisty.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta (parter).

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.


Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się na konto Miasta Szczecinek nr 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 - Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 001, tel. 94 37 141 24.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.

Wydanie decyzji następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu)

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Owołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek.

 

UWAGI:

1.   W przypadku zameldowania na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

2.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.