Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z pózn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Klubu Młodzieżowego przez ogranizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

W załączeniu szczegóły konkursu.