Szczecinek, 06.04.2015 r.

PU.524.3.2015

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta rozpatrzył wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

 

Burmistrz Miasta postanowił przyznać dotację w wysokości 2 700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) stowarzyszeniu Funduszu Tratwa Szczecinek na realizację zadania Działaj Lokalnie 2015.


BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

 

działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadań publicznych, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych

 

 

I. Nazwa zadania

Realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, skierowanych do mieszkańców Miasta Szczecinek których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

1.   Maksymalna kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadań w 2015 roku wynosi 20 000 zł.

2.   W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Burmistrz Miasta może ogłosić konkurs uzupełniający.

3.   Wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 100% wkładu własnego, wymaganego zgodnie z zasadami innych konkursów na realizację zadań przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 

III. Warunki i zasady składania ofert

 

1.   Otwarty konkurs ofert dotyczy realizacji zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

2.   Źródłami zewnętrznymi, o których mowa w pkt. 1 mogą być między innymi fundusze:

a)    Unii Europejskiej,

b)    strukturalne,

c)     innych państw i organizacji międzynarodowych,

d)    polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,

e)    podmiotów komercyjnych,

f)     administracji centralnej.

3.    W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)    zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

b)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie zadeklarowanej w ofercie,

c)     przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

 

4.   Konkurs obejmuje zadania, których realizacja w części finansowanej z budżetu Miasta Szczecinek rozpoczyna nie wcześniej niż data podpisania umowy, a kończy nie później 31 grudnia 2015 r.

 

5.    Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

 

6.   Do oferty należy dołączyć:

a)     kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

b)     w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c)      pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji),

d)     aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania,

e)     informacje na temat zewnętrznych środków finansowych, które oferent zamierza pozyskać, zawierającą następujące dane:

-  nazwę funduszu, do którego oferent złożył wniosek o dotację,

-  termin złożenia wniosku o dotację, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu,

-  przewidywany termin podpisania umowy z grantodawcą zewnętrznym,

f)      kopię wniosku konkursowego o dotację ze środków zewnętrznych, przy czym kosztorys będący częścią oferty na niniejszy konkurs musi stanowić odzwierciedlenie kosztorysu złożonego u grantodawcy zewnętrznego (oznacza to zakaz włączania do kosztorysu nowych pozycji),

g)     fragment regulaminu konkursu zawierającego informację o wysokości wkładu własnego, z podaniem źródła tej informacji,

h)     kopię umowy z grantodawcą zewnętrznym, w przypadku, gdy oferent pozyskał zewnętrzne środki finansowe.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 

IV. Termin składania ofert

 

1.     Składanie ofert na realizację zadania następuje do 21 kwietnia 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.     Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na wkład własny" w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.     Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

 

1.   Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)     Wartość merytoryczna projektu (opis potrzeb i celów zadania, opis realizacji zdania, zakładane rezultaty) 0-15 pkt,

b)     kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania 0-5 pkt,

c)      adekwatność przewidywanych kosztów realizacji zadania do założonych działań i efektów 0-5 pkt,

d)     planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania 0-5 pkt,

e)     planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 0-5 pkt,

f)     dotychczasowa współpraca z Miastem Szczecinek (rzetelność  i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków) 0-5 pkt,

g)     atrakcyjność i dostosowanie projektu do aktualnych potrzeb mieszkańców Szczecinka 0-5 pkt,

h)     staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej 0-5 pkt.

2.   Oferty wybrane do realizacji muszą uzyskać co najmniej 25 punktów (50% maksymalnej liczby punktów do zdobycia).

3.   Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

4.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

5.   Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6.   W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7.   Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

8.   Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych na wsparcie zadań publicznych Miasta Szczecinek będzie możliwe dopiero po przedstawieniu dowodu uzyskania przez oferenta dotacji ze źródeł zewnętrznych w postaci umowy, porozumienia lub innego dokumentu.

9.   W przypadku, gdy oferent nie uzyska dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, umowa nie zostanie zawarta.

10. Na realizację zadania konkursowego w latach 2013 - 2014 nie przyznano dotacji z budżetu Miasta Szczecinek.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 94 37 141 53 oraz w pok. 120 budynku B Urzędu Miasta Szczecinek.