Burmistrz Miasta Szczecinek informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta, Pl. Wolności 13 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do:

1.   sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący:

-     niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerami działek: 8/3 i 553 o łącznej pow. 3.144 m2 w obrębie 07 przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku,

-     niezabudowaną nieruchomość oznaczoną numerami działek: 296 i 297 o łącznej pow. 5.266 m2 w obrębie 13 przy ul. Lelewela w Szczecinku;

2.   oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym obejmujący:

-      zabudowaną nieruchomość oznaczoną numerem działki 100/13 o pow. 428 m2 w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej w Szczecinku.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem  03 kwietnia 2015 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  20 lutego 2015 r. do 13 marca 2015r.