Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.

2.   Załączniki:

·    oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz wskazanej osoby lub podmiotu;

·    oświadczenie osoby (podmiotu), na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona o przyjęciu na siebie wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;

·    ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony) – opłacone zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej lub inny dokument potwierdzający sposób reprezentacji wnioskodawcy.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

·       za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – 56,00 zł,

·       za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Obowiązek zapłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, wnoszona jest przed złożeniem wniosku czy pełnomocnictwa na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/Szczecinek.

 

Do wniosku należy dołączy dowód wpłaty lub dokonania przelewu opłaty skarbowej.

 

Wyłączenia z opłaty skarbowej lub zwolnienia od opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 2-4 oraz art. 7).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnego powiadomienia strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja, doręczona Stronie za pisemnym, zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Strona może odebrać decyzję osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek (2 piętro, pok. nr 209).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego, pok. nr 209, tel. 94 37 141 46.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa:

·         za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.