Szczecinek, 02.03.2015 r.

 

PU.524.2.2015

 

 

OGłOSZENIE

 

Burmistrz Miasta rozpatrzył wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. programu szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Burmistrz Miasta postanowił powierzyć realizację ww. zadania Stowarzyszeniu „Onkologia Szczecinecka”, która jako jedyna złożyła ofertę, i przekazać dotację na realizację zadania w wysokości 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Burmistrz Miasta Szczecinek

 

działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2015 roku szczepień przeciw wirusowi HPV

przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Warunki i zasady składania ofert

 

1.   Kwota przeznaczona z budżetu Miasta Szczecinek na powierzenie realizacji zadania wynosi 70.000 zł.

2.   W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b)  dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą gwarantującą realizację zadania lub skorzystają z podwykonawców dysponujących odpowiednio wyszkoloną kadrą,

c)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

3.   Zadanie, które jest przedmiotem konkursu może być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.

4.   Program szczepień dziewcząt, maksymalnie 155 osób, urodzonych w 2002 r. na stałe zameldowanych w Szczecinku, który jest przedmiotem konkursu, obejmuje następujące działania:

a)  promocja programu wśród mieszkańców Miasta Szczecinek, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dziewcząt urodzonych w 2002 r.,

b)   uzyskanie zgody rodziców na wykonanie szczepień,

c)   zakup szczepionki przeciw wirusowi HPV, dopuszczonej do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych w ilości dawek niezbędnych do wykonania pełnego cyklu szczepień wszystkich zakwalifikowanych dziewcząt,

d)  dostawa zakupionych szczepionek do wytypowanych przez organizację punktów szczepień,

e)   przeprowadzenie badania przez lekarza pediatrę lub lekarza rodzinnego dziewcząt zgłaszających się na szczepienie,

f)    wykonanie cyklu szczepień, tj. w trzech dawkach, zakwalifikowanych dziewcząt.

5.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

6.   Do oferty należy dołączyć:

a)  kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b)  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c)  kopię aktualnego statutu lub innego dokumentu zawierającego zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania.

 

Termin składania ofert

 

1.   Składanie ofert na realizację zadania następuje do 23 lutego 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Szczepienia HPV” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.  Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne, nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Zasady przyznawania dotacji

 

1.   Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2.   Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

3.   możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

a)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

b)   proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

c)   w przypadku oferenta, realizującego w latach poprzednich zlecone zadanie publiczne rzetelność i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4.   Decyzję o wyborze organizacji, która uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

5.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę.

6.   Burmistrz Miasta może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową organizacji.

7.   W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8.   Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a organizacją, której oferta została wybrana.

 

Podpisanie umowy

 

1.  Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie przez podmiot następujących dokumentów:

a)   Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, obejmującej w swoim przedmiocie i zakresie pozyskania szczepionki, prawidłowego przechowania szczepionki oraz dokonania szczepienia.

b)   Potwierdzenie dysponowania wymaganymi warunkami spełniającymi wymogi przepisów dotyczących zabezpieczenia i przechowywania leków (szczepionek).

c)   Potwierdzenie dysponowania kadrą posiadającą wymagane kwalifikacje do wykonywania szczepień.

d)   Kopia aktualnej umowy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, w tym z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez ubezpieczyciela.

e)   Certyfikat do umowy ubezpieczenia OC wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający, że:

-      zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW,

-      umowa ubezpieczenia została zawarta w oparciu o Trigger ubezpieczeniowy – Act Commited (odpowiedzialność za szkody będące następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia),

-      zakres umowy ubezpieczenia OC obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców w przypadku wykonywania szczepień przez osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej w podmiocie wykonującym zadanie.

2.   W przypadku powierzenia przez podmiot wykonania zadania za pomocą innego podmiotu/innych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. 1 dotyczą podmiotu/podmiotów bezpośrednio realizującego/-ych zadanie.

 

 

Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

a)   w 2013 r. –  74 919,69 zł

b)   w 2014 r. –  67 551,04 zł.

 

 

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. 94 37 141 53 oraz w pok. 120 (budynek B) Urzędu Miasta Szczecinek.