Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminyym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z pózn. zm.) oraz art. 90 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 827, z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2018r.

 

 

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

W załączeniu szczegóły konkursu.