OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta zatwierdził wynik otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 3/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

1.     Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych – 40.000 zł

1)    Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej – „XVII Letni Kurs Pianistyczny” – 18.500 zł

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 – „XVIII Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych” – 8.000 zł

2)    Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – „Dziedzictwo kulturowe – poznajemy, migamy, promujemy” – 4.100 zł

3)    Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska

-         „IX Rajd Niepodległości” – 650 zł

-         „Wycieczka 13 GZ „Czarne Łaziki” do Oceanarium i Muzeum Morskiego w Stralsundzie” – 2.600 zł

-         „XXVI Hufcowy Rajd Jesienny I znów jesteśmy razem” – 850 zł

-         „Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej” – 900 zł

-         „XXV Rajd Ekologiczny” – 800 zł

-         „XIX Rajd Andrzejkowo - Katarzynkowy” – 600 zł

4)    Stowarzyszenie „Atut” – „XII Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych” – 3.000 zł.

2.      Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia – 80.000 zł

1)    Okręg Zachodniopomorski Polskiego Związku Niewidomych – „Odnaleźć właściwą drogę” – 8.000 zł

2)    Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet – „Warsztaty integracyjno-międzypokoleniowe Jesteśmy razem” – 1.500 zł

3)    Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 – „Animacja integruje” – 10.000 zł

4)    Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – „Rozmigany Szczecinek” – 8.500 zł

5)    Stowarzyszenie Amazonek – „Powrót życia w rodzinie po leczeniu raka piersi” – 13.000 zł

6)    Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska

-        „VI Turniej sprawnościowy dla dzieci szkół podstawowych - Sprawni jak zające” – 300 zł

-        „Szczecineckie spotkania ze zdrowiem”– 5.000 zł

7)    Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters”

-        „VII Międzynarodowy Mityng Pływacki Masters - Szczecinek 2015” – 2.620 zł

-        „Udział mieszkańców Szczecinka w wieku 50+ w wyjazdowych zawodach pływackich kategorii Masters” – 1.300 zł

8)    Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Trzeciego Wieku – 11.780 zł

-         Fundacja Przystań – „Trenujemy razem” – 12.000 zł

9)    Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – „Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę” – 3.000 zł

10)  Stowarzyszenie „Atut” – „Nie jesteś sam – mobilna obsługa dla seniora” – 3.000 zł.Burmistrz Miasta Szczecinek

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.:

 

1.   Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w zakresie następujących sfer zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a)     podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

c)     ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

d)    działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

 

2.   Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia,
w zakresie następujących sfer zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a)    ochrona i promocja zdrowia,

b)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

c)     działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

1.   Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadań w 2015 roku wynosi 40 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 70% kosztów realizacji projektu.

2.   Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadań w 2015 roku wynosi 80 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów realizacji projektu.

3.   Koszt do pokrycia z wkładu osobowego oferenta nie może być większy niż wysokość środków finansowych własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.

 

II. Warunki i zasady składania ofert

1.   Zadania, które są przedmiotem konkursu może być realizowane od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 9 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3.   Do oferty należy dołączyć:

a)     kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych – dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

b)     w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c)      aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania.

 

III. Termin składania ofert

1.     Składanie ofert na realizację zadania następuje do 29 stycznia 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.     Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania „Organizacja imprez kulturalnych
i edukacyjnych” lub „Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.     Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1.     Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)     możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b)    kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)     proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

d)    planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)     w przypadku oferenta, realizującego w latach poprzednich zlecone zadanie publiczne, rzetelność
i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.     Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek, po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

3.     Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4.     Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy
w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego
w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5.     W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.     Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

7.     Środki na realizację poszczególnych zadań konkursowych, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

 

Nazwa zadania

2013 r.

2014 r.

Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych

40 000 zł

40 000 zł

Projekty pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz dotyczące promocji zdrowia

60 000 zł

70 000 zł

 

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – pok. 123, tel. 94 37 141 53