Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn zm.)

 

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
pn
. „Działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób
doznających przemocy”

 

 

I. Forma zlecenia zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1.   Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

2.   Na realizację zadania w latach 2014-2016 planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 120 000 zł, z czego na każdy rok kalendarzowy, począwszy od 2014 roku 40 000 zł.

 

II. Opis zadania

Zadanie polega na realizacji projektów, których celem jest:

1)   edukacja społeczna oraz promowanie postaw społecznych wolnych od przemocy,

2)    zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej osobom doznającym przemocy w rodzinie,

3)   doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

4)   podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

5)   doskonalenie metod interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskiej Karty”,

6)  promowanie postaw społecznych polegających na gotowości do angażowania się w pomoc rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

III. Warunki i zasady składania ofert

1.   W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

b)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,

d)   załączą dokumenty wymienione w pkt. 4.

2.   Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

3.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Oferta powinna zawierać kosztorys na 2014 rok.

4.   Do oferty należy dołączyć:

a)   aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

b)    aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania.

5.   Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

 

IV. Termin składania ofert

1.   Składanie ofert na realizację zadania następuje do 17 grudnia 2013 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przeciwdziałanie przemocy” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.   Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 2 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

1.   Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)   możliwość realizacji zadania publicznego, w tym zasoby rzeczowe i kadrowe, świadczenia wolontariuszy,

b)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów,

c)   wartość merytoryczna projektu – celowość, zakres rzeczowy, grupa docelowa, planowane rezultaty,

d)   doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem.

2.    Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

3.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4.    Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5.    Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

6.   Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

a)   w 2012 r. – 34 445 zł,

b)   w 2013 r. – 34 445 zł.

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – pok. 31, tel. 94 37 141 53