Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn zm.)

 

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
pn
. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”

 

 

I. Forma zlecenia zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

1.   Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

2.   Na realizację zadania w latach 2014-2016 planuje się przeznaczyć z budżetu Miasta Szczecinek kwotę 1 185 000 zł, z czego na każdy rok kalendarzowym, począwszy od 2014 roku 395 000 zł.

 

II. Opis zadania

1.   Obligatoryjne cele realizacji zadania to zapewnienie dzieciom i młodzieży:

a)   opieki i wychowania,

b)   pomocy w nauce,

c)   organizacji czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań,

d)   stałej pracy z rodziną,

e)   przynajmniej jednego posiłku dziennie dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania.

2.   Fakultatywne cele realizacji zadania:

a)   zorganizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki,

b)   zapewnienie działań terapeutycznych, psychoprofilaktycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych.

3.    Adresatami mają być w szczególności dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym. 

4.    Placówka wsparcia dziennego powinna funkcjonować we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie.

5.   Dopuszczalna jest przerwa wakacyjna, trwająca nie dłużej niż 1 miesiąc – musi być uwzględniona w ofercie.

6.   Placówka powinna zapewniać opiekę dla minimum 20 dzieci i młodzieży.

7.   Prowadzenie placówki wsparcia dziennego powinno się odbywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), w tym szczególnie w zakresie:

a)   posiadania odpowiedniej bazy lokalowej,

b)   zatrudnionej kadry do realizacji zadania,

c)   prowadzonej dokumentacji,

d)   liczby dzieci przebywających jednocześnie w placówce oraz pod opieką jednego wychowawcy.

 

III. Warunki i zasady składania ofert

1.   W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

b)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu,

d)   załączą dokumenty wymienione w pkt. 5.

2.   Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

3.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4.   W ofercie należy określić w szczególności:

a)   dni tygodnia oraz miesiące, w których ma być czynna placówka,

b)   godziny, w których ma być czynna placówka w poszczególne dni tygodnia,

c)   liczbę dzieci i młodzieży mającej uczęszczać do placówki,

d)   liczbę grup w placówce wraz z podziałem wiekowym,

e)   liczbę posiłków w ciągu dnia dla dzieci,

f)    wykaz realizatorów zadania, wraz z określeniem ich zadań,

g)   liczbę wolontariuszy, wraz z określeniem charakteru pracy,

h)   kosztorys na 2014 rok.

5.   Do oferty należy dołączyć:

a)   aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

b)   aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania,

c)   dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,

d)   pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu,

e)   statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

f)    regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

g)   kopie dokumentów potwierdzającymi ich kwalifikacje osób mających być zatrudnionych w placówce zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

h)   informację o niezaleganiu w regulowaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

6.   Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

 

IV. Termin składania ofert

1.   Składanie ofert na realizację zadania następuje do 17 grudnia 2013 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.   Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 2 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

V. Zasady przyznawania dotacji

1.   Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)   możliwość realizacji zadania publicznego, w tym zasoby rzeczowe i kadrowe, świadczenia wolontariuszy,

b)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów,

c)   wartość merytoryczna projektu – celowość, zakres rzeczowy, grupa docelowa, planowane rezultaty,

d)   doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem.

2.    Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

3.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4.    Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5.   Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

6.   Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

a)   w 2012 r. – 307 136,47 zł,

b)   w 2013 r. – 310 000 zł.

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – pok. 31, tel. 94 37 141 53