OGŁOSZENIE KONKURSU „WOLONTARIUSZ ROKU 2013"

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2013".

 

Celem konkursu jest promocja postaw prospołecznych, wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej, podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji i środowiska lokalnego oraz prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontarystycznych.

 

ORGANIZATORZY KONKURSU

 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Szczecinek przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Samorządową Agencją Promocji i Kultury w Szczecinku.

 

ADRESACI KONKURSU

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, szkół, instytucji publicznych i niepublicznych, kościołów i związków wyznaniowych, a także podmiotów gospodarczych działających na rzecz mieszkańców miasta Szczecinka.

 

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w bieżącym roku w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej.

 

ZASADY UCZESTNICTWA I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU

 

Konkurs przeprowadzony będzie zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 91/2013 z dnia 24 października 2013 r.

 

·         Zgłoszeń do konkursu należy dokonać na załączonym formularzu.

·         Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 listopada 2013 r. o godz. 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia).

·         Zgłoszenia można przesłać na adres MOPS w Szczecinku, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, złożyć w sekretariacie MOPS, czynnym od poniedziałku do środy w godz. od 8:00 do 15:00, w czwartki od 8:00 do 16:00 oraz w piątki, w godz. od 8.00 do 14:30. Bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail mops@szczecinek.net.pl

·          Każda organizacja/instytucja może zgłosić 2 wolontariuszy.

·         Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz zawierający opis działalności nominowanego wolontariusza oraz nominującej organizacji.

 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ

 

Dokonując oceny nominowanych wolontariuszy Kapituła będzie brała pod uwagę następujące cechy kandydatów: zaangażowanie, innowacyjność działania, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach. W przypadku organizacji/ instytucji ocenie podlegać będzie przede wszystkim: innowacyjność oraz skuteczność podejmowanych przez nią działań na rzecz społeczności lokalnej.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Oceny zgłoszonych kandydatów dokona powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczecinek, 5 osobowa Kapituła Konkursu, która spośród wolontariuszy wyłoni 1 laureata Konkursu oraz wyróżni maksymalnie 4 wolontariuszy i 3 nominujące organizacje/ instytucje. Ponadto wszyscy nominowani otrzymają imienne dyplomy.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w Urzędzie Miasta podczas spotkania wszystkich nominowanych kandydatów i przedstawicieli oeganizacji/ instytucji nominujących z Burmistrzem oraz z członkami Kapituły.

O terminie uroczystości wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni listownie.