Szczecinek, 8 lutego 2013 r.

 

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta zatwierdził wynik otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 4 stycznia 2013 roku na realizację w 2013 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

1.     Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych

·         Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej - „XV Letni Kurs Pianistyczny Szczecinek 2013” - 17.000 zł

·         Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy

– „VII Rajd Niepodległości” – 903 zł

– „Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej” – 1.183 zł

– „Rajd zimowy. Z ekologią na Ty” – 1.050 zł

– „XXIII Rajd ekologiczny” – 938 zł

·         Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47

– „XVI Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych” – 10.000 zł

– „Echo, halo echo” – 6.300 zł.

 

2.      Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia

·         Stowarzyszenie Amazonek – Turnus rehabilitacyjny „Adaptacja do zmienionych warunków życia po leczeniu raka piersi” – 6.000 zł

·         Społeczne Towarzystwo Oświatowe – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 13.500 zł

·         Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych – „Szczecinecka Wiosna Głuchych” – 2.000 zł

·         Okręg Zachodniopomorski Polskiego Związku Niewidomych – „Odnaleźć właściwą drogę” – 6.000 zł

·         Liga Kobiet Aktywnych – „Warsztaty integracyjne. Trochę lata jesienią” – 500 zł

·         Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę – 3.000 zł

·         Fundacja Przystań – „Trenujemy razem” – 11.000 zł

·         Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” – „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego i udział dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w imprezach i turniejach integracyjnych” – 8.000 zł

·         Stowarzyszenie ATUT – „X Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych Szczecinek 2013” - 2.000 zł

·         Fundacja Przystań – „Poznajemy szlaki drogi św. Jakuba” – 8.000 zł.

 

 


 

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych
Miasta Szczecinek
w 2013 r.:

 

1.   Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w zakresie następujących sfer zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a)     podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b)      kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

c)       ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

2.   Programy na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz programy promocji zdrowia,
w zakresie następujących sfer zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a)    ochrona i promocja zdrowia,

b)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

c)     działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

1.   Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadań w 2013 roku wynosi 40 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 70% kosztów realizacji projektu.

2.   Projekty na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz dotyczące promocji zdrowia kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadań w 2013 roku wynosi 60 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów realizacji projektu.

II. Warunki i zasady składania ofert

1.   Zadania, które są przedmiotem konkursu może być realizowane od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3.   Formularz, o którym mowa w pkt. 2 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale organizacje pozarządowe /konkursy) oraz w pokoju 31 Urzędu Miasta Szczecinek w godzinach otwarcia Urzędu Miasta.

4.   Do oferty należy dołączyć:

a)     kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

b)     w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c)     aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania.

 

III. Termin składania ofert

1.     Składanie ofert na realizację zadania następuje do 28 stycznia 2013 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.     Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1.     Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)    możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b)    kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)     proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

d)    planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e)     planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)      w przypadku oferenta, realizującego w latach poprzednich zlecone zadanie publiczne, rzetelność
i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.     Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

3.     Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4.     Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5.     W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.     Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

7.     Środki na realizację poszczególnych zadań konkursowych, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

 

Nazwa zadania

2011 r.

2012 r.

Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych

 

25 000 zł

 

40 000 zł

Projekty pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz dotyczące promocji zdrowia

 

45 000 zł

 

60 000 zł

 

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – pok. 31, tel. 94 37 141 53